GDPR

Informace o zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

  1. beru na vědomí, že organizátor jež je specifikován na internetových stránkách konaného závodu, stejně tak společnost Petr Čech Sport, a.s. , IČ 02862336 bude zpracovávat mé osobní údaje (jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefon, e-mail, adresa, údaje o klubu) pro účely organizace závodu, evidence účastníků v závodech a evidence výsledků, tj. zejména ukládání těchto údajů na nosiče dat, upravování, vyhledávání v nich, včetně předávání určeným třetím osobám ke zpracování pro stejné účely, a dále pro marketingové účely organizátora, a pokud jsem organizátorovi udělil souhlas, tak též pro marketingové účely spoluorganizátorů a partnerů závodu, a to vše v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů;
  2. potvrzuji, že jsem byl Organizátorem seznámen se svými právy na ochranu osobních údajů a že více informací o mých právech vyplývajících ze zpracování osobních údajů dohledám na www.stopaprozivot.cz/
  3. v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy dávám souhlas organizátorovi a spoluorganizátorovi závodu společnosti Petr Čech Sport, a.s.a Stopa pro život, z.s. s pořízením a užitím mých písemných projevů, obrazových snímků, podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s mou účastí v závodu a předáváním výhry pro marketingové a propagační účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a mohu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor tyto projevy/díla v souladu s jejich určením poskytne.
Hlavní partneřiKooperativa
Harfa sport
MONZAS
Cardion
PartneřiNutrendd
Loapp
Haglofs
Oficiální DodavateléSilva